Výzva na voľby členov rady školy - SOŠP, Levoča

Výzva na voľbu do rady školy - Stredná odborná škola pedagogická, Levoča – kategória zástupca žiakov (uzávierka 15. februára 2024)

Výzva na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej, Bottova 15A v Levoči v kategórii zástupca žiakov

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, Levoča, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje

Výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej, Bottova 15A v Levoči
v kategórii zástupca žiakov

Do Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej, Bottova 15A, Levoča sa má zvoliť jeden zástupca žiakov zvolený školským parlamentom; ak školský parlament nie je ustanovený, voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.

Voľby členov rady školy v termíne do 15. februára 2024 organizačne zabezpečí riaditeľ školy, ktorý zabezpečí aj zvolenie volebnej komisie, ktorá potom priamo voľby riadi.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda

***

Na stiahnutie

Výzva na stiahnutie (PDF, 130 kB) – uzávierka 15. februára 2024

Publikované: 16. 1. 2024

Aktualizované: 19. 2. 2024