Výzva na voľby členov rady školy - Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Výzva na voľby do rady školy - Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 15. mája 2024)

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje

výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Štefánikova 64 v Bardejove.

Rada školy má 11 členov v zložení:

  • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
  • jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými (nepedagogickými)  zamestnancami školy,
  • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
  • jeden zástupca žiakov zvolený školským parlamentom; ak školský parlament nie je ustanovený, voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách a
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje.

Voľby členov rady školy v termíne do 15. mája 2024 organizačne zabezpečí riaditeľka školy, ktorá zabezpečí aj zvolenie volebnej komisie. Voľby riadi volebná komisia.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov predsedovi volebnej komisie do termínu konania volieb.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda

Publikované: 16. 4. 2024

Aktualizované: 16. 4. 2024