Výzva na voľby členov rady školy - SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Svit

Výzva na voľby do rady školy - SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Svit - kategória zástupca žiakov (uzávierka 15. marca 2024)

Výzva na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39 vo Svite v kategórii zástupca žiakov

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje

výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39 vo Svite v kategórii zástupca žiakov.

Do  Rady školy pri Strednej odbornej škole gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov sa má zvoliť jeden zástupca žiakov zvolený školským parlamentom; ak školský parlament nie je ustanovený, voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.

Voľby členov rady školy v termíne do 15. marca 2024 organizačne zabezpečí riaditeľka školy, ktorá zabezpečí aj zvolenie volebnej komisie. Voľby riadi volebná komisia.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda

Publikované: 26. 2. 2024

Aktualizované: 26. 2. 2024