Výzva na voľby členov rady školy - SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov

Výzva na voľby do rady školy - SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Bardejov - kategória zástupca žiakov (uzávierka 30. apríla 2024)

Výzva na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 v Bardejove v kategórii zástupca žiakov

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva s služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje

výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva s služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 v Bardejove v kategórii zástupca žiakov.

Do  Rady školy pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva s služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov sa má zvoliť jeden zástupca žiakov zvolený školským parlamentom; ak školský parlament nie je ustanovený, voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.

Voľby členov rady školy v termíne do 30. apríla 2024 organizačne zabezpečí riaditeľka školy, ktorá zabezpečí aj zvolenie volebnej komisie. Voľby riadi volebná komisia.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda

Publikované: 16. 4. 2024

Aktualizované: 16. 4. 2024