Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30. 01. 2020 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na výpožičku majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať a vypožičať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje výpožičku majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Požičiavateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475

Vypožičiavateľ

Ing. Ján Hudacký

Predmet výpožičky

a) hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza  vo vypožičiavaných  priestoroch a to

    

Inventárne

 číslo

               Názov majetku

Množstvo

203608 

              Stôl PC170, javor

    1,00

205236

              Vešiak stojaci, hliník

    1,00

205280

              Príborník 3-dielny

    1,00

205281

             Obložka spotrebičov (skrinka)

    1,00

205701

             Stolík konferenčný

    1,00

205702

             Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou

    1,00

205703

             Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou

    1,00

205708

             Kancelárske kreslo

    1,00

205080

             Chladnička jednodverová Candy

    1,00

205085

             Umývačka riadu BEKO DFN

    1,00

 

b) nehnuteľný majetok  zapísaný na LV č. 13315,  k.ú. Prešov a to

–  časť nebytových priestorov nachádzajúcich  sa na II. podlaží  v budove na ul. Hlavná č. 139 v Prešove,  súpisné číslo 2940, na pozemku parc.č.: KN C č. 3 a to: kancelária č. 2.13 – kancelárske priestory o výmere 21,92 m2miestnosť č. 2.14 – kuchynka  o výmere 3,34 m2

za  splnenia podmienok, že

–           Ing. Ján Hudacký bude vymenovaný za honorárneho konzula  Poľskej republiky v Prešove a

–           náklady spojené s úhradou platieb za služby, ktoré súvisia  s výpožičkou bude honorárny konzul hradiť sám na vlastné náklady.

 

Účel výpožičky: zriadenie honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Prešove

Účinnosť zmluvy o výpožičke: najskôr dňom vymenovania Ing. Jana Hudackého za honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove

Doba výpožičky: na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke  do 31.12.2021

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Výpožička sa schvaľuje za účelom zriadenia honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Prešove a na jeho činnosť ako aj  na podporu verejno-súkromných partnerstiev a koordináciu podpory regionálneho rozvoja v PSK.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00.

V Prešove 30. 1. 2020

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024