Vychovávateľ/ka, Stredná športová škola, Poprad

Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ/ka, Stredná športová škola, Poprad (10.05.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej športovej školy, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

vychovávateľov pre novootvorený školský internát.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na plný úväzok na dobu určitú, s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú.
 • Termín nástupu – 26.8.2024.
 • Pracovný čas: popoludňajšie a nočné zmeny

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • ukončené pedagogické vzdelanie umožňujúce podľa platných právnych predpisov vykonávať prácu vychovávateľa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • pozitívny vzťah k práci so žiakmi,
 • spoľahlivosť,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 10.05.2024.

Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2022 až 2024, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

Pracovný pomer bude uzavretý na dobu určitú pre obdobie školského roka 2024/25, s perspektívou zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú. Vybraní uchádzači spĺňajúci požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor

Adresa školy

Stredná športová škola
Dlhé hony 5766/16
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 895 660
 • e-mail: sportskola@sportskolapp.sk

Publikované: 19. 4. 2024

Aktualizované: 3. 5. 2024