Výberové konanie - riaditeľ/ka ZSS Bijacovce

Výberové konanie - riaditeľa/riaditeľky Zariadenie sociálnozdravotných služieb Bijacovce (uzávierka žiadostí 10.05.2024)

Výberové konanie – vyhlásenie 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 5 ods. zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky (na funkčné obdobie 5 rokov):

Zariadenie sociálnozdravotných služieb Bijacovce, Bijacovce 1, 05306

Výberové konanie – vyhlásenie na stiahnutie (PDF, 171 kB)

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • najmenej 3 roky riadiacej praxe

Ostatné požiadavky na uchádzača

 • bezúhonnosť (zaslaním požadovaných údajov potrebných k výpisu z registra trestov)
 • zdravotná spôsobilosť (preukazuje potvrdením praktického lekára, nie starším ako týždeň)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukazuje sa čestným vyhlásením)
 • znalosť štátneho jazyka (predložením úradne overenej kópie vysvedčenia o maturitnej skúške)
 • znalosť príslušnej legislatívy (zákon č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch); zákon č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov; zákon č.448/2008 Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); zákon č.219/2014 Z .z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 311/2001 Z .z. zákonník práce; zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme; zákon č. 5782004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; výnos č.44/2008 MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení)

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – platová trieda 08, stupeň podľa uznanej praxe. Hrubá mzda od 1700,00 EUR.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní podpísaná uchádzačom
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • projekt „Koncepcie rozvoja sociálnozdravotných služieb v zariadení“ v písomnej forme v rozsahu 4 – 6 strán A4 alebo max. 8 slidov prezentácie v PowerPointe (navrhovaná štruktúra: zameranie, postup pri zriadení a spôsob spustenia a fungovania organizácie, ciele, plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, spôsob hodnotenia plnenia projektu, očakávaný prínos)
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní: 1. maturitnej skúške, 2. vysokoškolský diplom),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu (preukazuje potvrdením praktického lekára, nie starším ako týždeň)
 • čestné vyhlásenie o riadiacej praxi, doklad potvrdzujúci požadovanú riadiacu prax od zamestnávateľa, z oficiálnych registrov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (tlačivo nájdete na stránke PSK v časti výberové konanie)

Termín a miesto podania žiadosti

Uzávierka prihlášok – 10.05.2024.

Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 12:00 hod. do podateľne Úradu PSK

v uzavretej obálke s upozornením „ Neotvárať – výberové konanie-funkcia riaditeľa zariadenie sociálnozdravotných služieb Bijacovce“

uvedeným na obálke, alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK do 24:00 hod. stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené.

Zasielanie prihlášok

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzavretej obálke s upozornením na adresu:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru č. 2

080 01 Prešov

Výberové konanie

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • PhDr. Monika Fuchsová, vedúca oddelenia riadenia zariadení a posudkovej činnosti Odboru sociálnych vecí a rodiny Ú PSK
 • tel.: +421 51 7081 616, mobil: +421 911 145 706
 • e-mail: monika.fuchsova@psk.sk

***

V Prešove dňa 24. 4. 2024

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 24. 4. 2024

Aktualizované: 25. 4. 2024