Výberové konanie - riaditeľ/-ka Domova sociálnych služieb v Stropkove

Výberové konanie - Riaditeľ/-ka - Domov sociálnych služieb v Stropkove (uzávierka žiadostí: 16.02.2024)

Vyhodnotenie

Zápisnica VK 11.03.2024 – Riaditeľ Domova sociálnych služieb v Stropkove (PDF, 229 kB)

Výberové konanie – vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre obsadenie funkcie na funkčné obdobie 5 rokov:

riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb v Stropkove

Vyhlásenie výberového konania na stiahnutie (PDF, 361 kB)

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • najmenej 3 roky riadiacej praxe

Ostatné požiadavky na uchádzača

 • bezúhonnosť  (zaslaním požadovaných údajov potrebných k výpisu z registra trestov)
 • zdravotná spôsobilosť (preukazuje potvrdením praktického lekára, nie starším ako týždeň)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukazuje sa čestným vyhlásením)
 • znalosť štátneho jazyka  (predložením úradne overenej kópie vysvedčenia o maturitnej skúške)
 • znalosť príslušnej legislatívy   (zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch); zákon č. 446/2001 Z.z o majetku vyšších územných celkov; zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); zákon č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene  a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce; zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme)

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní podpísaná uchádzačom
 • motivačný list
 • projekt „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v zariadení“ v písomnej forme v rozsahu 4 – 6 strán A4 alebo max. 5 slidov prezentácie v PowerPointe (navrhovaná štruktúra: zameranie, analýza aktuálneho stavu, východiska projektu na základe analýzy a  strategických dokumentov PSK, ciele, plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, spôsob hodnotenia plnenia projektu, očakávaný prínos)
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní: 1. maturitnej skúške, 2. vysokoškolský diplom),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu (preukazuje potvrdením praktického lekára, nie starším ako týždeň)
 • čestné vyhlásenie o riadiacej praxi, doklad potvrdzujúci  požadovanú riadiacu prax od zamestnávateľa, z oficiálnych registrov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:   1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (tlačivo nájdete na stránke PSK v časti výberové konanie)

* Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ – Prešovský samosprávny kraj pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma výberového konania

 • písomná časť – vypracovanie osobnostného dotazníka
 • ústna časť  – individuálny pohovor pred výberovou komisiou zameraný najmä na obhajobu projektu (možnosť projektovej prezentácie); právo členov komisie klásť odborné otázky nad rámec osobnostného dotazníka súvisiace s charakterom činností štatutára nie je dotknuté

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – platová trieda 08, stupeň podľa uznanej praxe. Hrubá mzda od 1 700,00 EUR.

Uzávierka prihlášok

16.02.2024 do 12:00 h

Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 12:00 hod. do podateľne Úradu PSK v uzavretej obálke s upozornením „ Neotvárať – výberové konanie-funkcia riaditeľa Domov sociálnych služieb v Stropkove“ uvedeným na obálke, alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK do 24:00 hod. stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené.

Zasielanie prihlášok

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzavretej obálke s upozornením na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom.

Kontaktná osoba (ďalšie informácie)

PhDr. Monika Fuchsová
Odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK

monika.fuchsova@psk.sk

tel.: 051/7081 616

***

Prešov 30. 01. 2024

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Publikované: 30. 1. 2024

Aktualizované: 17. 5. 2024