Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK

Výberové konanie - Riaditeľ/-ka - Centrum podpory PSK, Prešov (uzávierka žiadostí: 15.03.2024)

Vyhodnotenie

Zápisnica výberového konania 18.3.2024 (PDF, 242 kB) 

Výberové konanie – vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre obsadenie funkcie na funkčné obdobie 5 rokov:

Riaditeľ/ka - Centrum podpory PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Vyhlásenie výberového konania na stiahnutie (PDF, 291 kB)

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa
 • najmenej 5 rokov odbornej praxe v oblasti financií (účtovníctvo, rozpočet)
 • najmenej 3 roky riadiacej praxe

Ostatné požiadavky na uchádzača

 • bezúhonnosť (zaslaním požadovaných údajov potrebných k výpisu z registra trestov),
 • zdravotná spôsobilosť (preukazuje sa čestným vyhlásením),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukazuje sa čestným vyhlásením),
 • znalosť štátneho jazyka (predložením kópie vysvedčenia o maturitnej skúške),
 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa (predložením kópie štátnicového vysvedčenia a diplomu),
 • dobrá znalosť nástrojov MS Office, predovšetkým Excel a Word
 • znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií vítaná
 • znalosť príslušnej legislatívy:
  • znalosť legislatívnych predpisov v oblasti podvojného účtovníctva, fakturácie
  • znalosť účtovnej osnovy a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • fotokópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (doklad o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom, maturitne vysvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • čestné vyhlásenie o riadiacej praxi,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov),
 • návrh „Koncepcie rozvoja Centrum podpory PSK“ v rozsahu maximálne 3 strán A4 alebo max. 5 slidov prezentácie v PowerPointe,
 • písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma výberového konania

 • písomná časť – vypracovanie osobnostného dotazníka za účasti externého psychológa
 • ústna časť – individuálny pohovor pred výberovou komisiou zameraný najmä na obhajobu Koncepcie rozvoja Centrum podpory PSK (možnosť projektovej prezentácie); právo členov komisie klásť odborné otázky nad rámec osobnostného dotazníka súvisiace s charakterom činností štatutára

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – platová trieda 08, stupeň podľa uznanej praxe. Hrubá mzda od 1800,00 EUR.

Doručovanie žiadostí

Požadované podklady doručte najneskôr do 15.03.2024 do 15:00 hod. do podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – riaditeľ Centra podpory PSK“ na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor financií
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom. Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.

Kontaktná osoba (ďalšie informácie)

Ing. Peter Makara, vedúci Odboru financií
peter.makara@psk.sk
tel.: 051/7081 616

***

Prešov 12. 02. 2024

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Publikované: 12. 2. 2024

Aktualizované: 17. 5. 2024