VOS - Prešovský samosprávny kraj, Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž  na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK.

 

1. Predmet zmluvy

Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 6932, k.ú. Prešov a to:

 • pozemok registra C KN: parc. č. 852/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 668 m2

2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) ponúknutá cena nájmu (cena za prenajímaný nehnuteľný majetok), spôsob a čas splatnosti ceny nájmu

b) parkovací a monitorovací systém

c) rekonštrukcia parkoviska

d) projekt parkoviska

3. Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 24. 8. 2010 do 1200 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

 

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane ostatných zásad ostatného obsahu podľa bodu 2.
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo 
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)  – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi verejnej obchodnej súťaže (schválenému komisiou PSK) bude v lehote podľa písm. e) predložený doplnený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza verejnej obchodnej súťaže, je víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza verejnej obchodnej súťaže.

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhupo telefonickom dohovore – Ing. Pavol Sirý, poverený vedením správy budov PSK. (tel.: 051/7081 351)

 

V Prešove dňa 10. 08. 2010

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

„Verejná obchodná súťaž – Nájom parkoviska – neotvárať! “

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024