Voľné pracovné miesto - Historik/čka  pre obdobie od roku 1946 po súčasnosť, Múzeum v Kežmarku

Historik/čka  pre obdobie od roku 1946 po súčasnosť, Múzeum v Kežmarku (uzávierka žiadostí 15.7.2024)

Riaditeľka Múzea v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok, prijme do pracovného pomeru:

 • Historik/čka pre obdobie od roku 1946 po súčasnosť

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú od 20.7.2024 do 29.8.2027 počas materskej dovolenky
 • pracovný čas – 100 % pracovný úväzok   – 37,5 hodín / týždeň
 • práca na zmeny – nie
 • nástup – 20.07.2024

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky

 • s týmto pracovným zaradením súvisí aj pracovná náplň kurátora, kustóda a dokumentátora
 • organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu v systéme DEMZ (možnosť zaškolenia)
 • vedenie agendy súvisiacej so zmluvami o internej a externej výpožičke zbierkových predmetov
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • zodpovednosť
 • znalosť práce s PC

Forma odmeňovania

V zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 • plat v 6. platovej triede (919,50 €)

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie – historik/čka pre obdobie od roku 1946 po súčasnosť“ je potrebné doručiť osobne, alebo poslať na adresu múzea v termíne do 15.7.2024 (platí dátum fyzickej prítomnosti v múzeu).

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa podania

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie č. 42
060 01 Kežmarok

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: + 421 52 42 80 075, 0907 942 708
 • e-mail: riaditelka.muzea@kezmarok.com

Publikované: 26. 6. 2024

Aktualizované: 26. 6. 2024