VET MOBILITY CHARTER 2018

10. 10. 2018 Nezařazené Aktuality - archiv

ERASMUS+ na SPŠ v Snine….

Školstvo

Ďalší úspešný projekt SPŠ v Snine je v záverečnej fáze! Niekoľkomesačná prípravná práca pracovného tímu umožnila 49 žiakom v súvislosti s výzvou ERASMUS+ v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov vycestovať do zahraničia a svoju povinnú dvojtýždňovú odbornú prax zrealizovať v troch hosťujúcich krajinách: v Českej republike v mestách Písek a České Budějovice, vo Veľkej Británii v meste Londýn a v Nemecku v meste Jena.

Úspešný projekt Spojenie – prax – škola bol po podpísaní zmluvy s Národnou agentúrou SAAIC realizovaný v troch hlavných fázach. Prípravnú fázu tvorili aktivity realizované pred vycestovaním účastníkov na mobilitnú stáž, realizačnú fázu zase samotné vycestovanie účastníkov na mobilitnú stáž a prax v zahraničných firmách a porealizačnú fázu, ktorá je určená na práce po ukončení mobilitnej stáže zamerané hlavne na diseminačné aktivity.

Celý projekt sa nesie v znamení prepojenia teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách, pričom nemenej dôležitou hodnotou je aj rozvíjanie jazykových odborných kompetencií a využívanie IKT technológií v praxi. V súlade s podmienkami ECVET sú v každej fáze projektu špecifikované činnosti, ktoré boli sledované, hodnotené, porovnávané podľa stanovených kritérií. Súčasťou je zároveň aj monitorovanie podľa vlastného programu pravidiel ECVET, ktoré v sebe zahŕňa denný monitoring a osobné listy, ktoré budú podkladom na záverečné hodnotenie žiakov.

Nedeľa 16. septembra 2018 bola plná očakávaní. 34 študentov zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika sa vydalo na cestu na mobilitné stáže do zahraničia. 18 žiakov bolo umiestnených vo firmách B a K Písek, UNIVERSAL HYDRAULIK CZ s r.o., Putim, HEYCO WERK ĆR s r. o. a ELO+ s r.o. v meste Písek.

8 žiakov vo firmách Aspera spol s r.o. a Jiho Tech spol s r. o. v meste České Budějovice a vo firme IB Mitte gGmbH – Internationaler Bund v nemeckom meste Jena bolo 8 študentov. Všetky hostiteľské firmy vytvorili pre študentov vhodné pracovné podmienky a pripravili pracovný program v súlade s ECVET podmienkami.
O týždeň neskôr 23. 9. 2018 odletelo do mesta Londýn 15 žiakov, aby ich na dva týždne prijali hostiteľské anglické rodiny. Sprostredkovateľská organizácia ADC College študentom zo študijného odboru technické lýceum zabezpečila pracovné činnosti kompatibilné s ich študijným zameraním a orientované aj na zlepšovanie si odborných jazykových kompetencií v anglickom jazyku.

Účastníci projektu sú už zo stáží doma a my sme presvedčení, že hlavný cieľ projektu bol splnený. Nielen prepojenie teórie s praxou, ale aj získanie nových poznatkov, pracovných zručností a návykov, spoznanie nových krajín, životného štýlu, návšteva nových miest, prehliadka pamätihodností, množstvo výletov, exkurzií, športových aktivít – aj o tom všetkom bola stáž v zahraničí, za čo patrí veľká vďaka managerovi projektu a sprevádzajúcim osobám, ktoré sa dva týždne naplno venovali žiakom, starali sa o nich a pripravovali pre nich každý deň zaujímavý program. Už teraz sa tešíme na informácie, ktoré získame od účastníkov či už prostredníctvom záverečnej prezentácie Mobilitná stáž mojimi očami, alebo doplnením nových odborných tém do teoretickej výučby, ktoré vzniknú selekciou po diskusii, ktorá bude náplňou nasledujúcich dní.

***

PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_erasmus, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

V Prešove 10. 10. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024