Veľké stretnutie kraja so starostami a primátormi zacielilo na perspektívy rozvoja regiónov

22. 04. 2024 Tlačové správy – aktuálne Tlačové správy 2024
Približne štyri stovky zástupcov miestnej samosprávy sa stretli na spoločnom zasadnutí, ktoré inicioval Prešovský samosprávny kraj (PSK). Nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým položili základy platformy pre spoluprácu a výmenu informácií. S vedením kraja a jeho partnermi aj tentoraz diskutovali o spoločných zámeroch a projektových aktivitách, ktoré majú napomôcť ďalšiemu rozvoju územia.

Viac ako rok od prvého spoločného stretnutia prijali primátori miest a starostovia obcí Prešovského kraja pozvanie na ďalšie rokovanie s prešovskou krajskou samosprávou. Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy malo znovu za cieľ priblížiť možnosti a príležitosti pre ďalší rozvoj subregiónov – Spiša, Šariša a Horného Zemplína. Približne trojhodinového stretnutia sa v pondelok 22. apríla zúčastnili štyri stovky zástupcov miest a obcí. Jeho súčasťou bola okrem diskusných panelov aj desiatka prezentačných stánkov aktérov rozvoja v regióne.

Kvalitná a dobre nastavená spolupráca, vzájomná podpora a diskusia sú pre nás kľúčové, preto som rád, že sa nám podarilo zorganizovať ďalšie veľké stretnutie zástupcov našich miest a obcí, aby sme deklarovali naše partnerstvo, otvorili témy, ktoré nás trápia a priblížili to, čo nás môže posunúť vpred. Všetci spoločne tvoríme lepší Prešovský kraj, atraktívny tak pre jeho obyvateľov, ako aj pre návštevníkov a investorov. Vieme, že kraj sa borí s mnohými problémami a ekonomicky zaostáva za rozvinutejším zvyškom krajiny. Je jednak investične dlhodobo poddimenzovaný, je tu najnižšie HDP na obyvateľa, ale aj najťažšia dostupnosť napr. do ústredných nemocníc. Napriek tomu je naša snaha o jeho napredovanie markantná. Staráme sa o to, aby sme mali kvalitné cesty, moderné školy, investujeme do kultúry, cykloturistiky a sme aktívni aj v pohraničí v rámci cezhraničnej spolupráce,“ uviedol počas stretnutia predseda PSK Milan Majerský.

Jeho hlavnou témou boli priority PSK so zacielením na nové programové obdobie 2021-2027 a Integrovanú územnú stratégiu, v rámci ktorej je do jeho územia z Programu Slovensko alokovaných až 286 mil. eur. Plánované aktivity sú zamerané na rozvoj udržateľnej a integrovanej verejnej dopravy, teda na podporu cyklodopravy, budovanie prestupných terminálov a záchytných parkovísk, ale aj na zelené témy či na komplexný integrovaný rozvoj komunít, ako je dobudovanie komunitných centier a centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Prinesú tiež rozvoj rekreačného potenciálu Domaše, optimalizáciu nakladania s odpadmi, rozvoj kultúrno -poznávacieho turizmu a taktiež inteligentné riadenie a správu miest a obcí.

Zasadnutie zároveň predstavilo programy cezhraničnej spolupráce, územný rozvoj kraja v cestnej infraštruktúre s víziou na obdobie rokov 2024-2028, grantové nástroje prešovskej krajskej samosprávy, ktoré sú v aktuálnom roku alokované vo výške 4 mil. eur či energetické plánovanie v regiónoch aj nové možnosti energetických spoločenstiev.

V oblasti stredného odborného školstva kraj pripravuje vznik Talentcentra s odbornými kapacitami, IT simulátormi a virtuálnou kapacitou, a  to v novovytvorených priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Stane sa krajským centrom pre kariérové poradenstvo a profesijnú orientáciu a napomôže identifikovať predpoklady žiakov ZŠ.

Počas Zasadnutia miestnej a regionálnej samosprávy svoju činnosť predstavili  IDS Východ, Nadácia PSK pre podporu rodiny, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálny kontaktný bod cezhraničnej spolupráce, sekretariát Rady partnerstva či Inovačné partnerské centrum. Ďalšie prezentačné sánky priblížili dotačnú schému PSK, geoportál, ako aj projekty pútnického turizmu Svätomariánska púť a na zlepšenie kvality ovzdušia LIFE IP.

Autor: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

V Prešove 22. 4. 2024

Aktualizované: 30. 4. 2024

Najčítanejšie správy

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK
15. 7. 2024
Novinky v nákupe cestovného zrýchlia cestovanie na východe Slovenska
15. 7. 2024
Učiteľ/ka fyziky a chémie, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Učiteľ/ka anglického jazyka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Kraj pokračuje v rekonštrukciách ciest i mostov
11. 7. 2024
Učiteľ/ka matematiky, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
11. 7. 2024