Vedúci Odboru EŠIF Úradu PSK

Výberové konanie - Vedúci Odboru EŠIF Úradu PSK, (uzávierka žiadostí - 22. 02. 2024)

Oznámenie o výberovom konaní 

Vyhodnotenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Vedúci Odboru EŠIF Úradu PSK

Pracovné podmienky

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú,
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • počet obsadzovaných pozícií: 1

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie min. druhého stupňa,
 • najmenej 5 rokov odbornej praxe v oblasti štrukturálnych fondov,
 • najmenej 3 roky riadiacej praxe.

Iné kritéria a požiadavky

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • svedomitosť a spoľahlivosť
 • riadiace schopnosti
 • znalosť práce s PC – úroveň užívateľ
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť
 • schopnosť pracovať pod tlakom

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní podpísaná uchádzačom
 • profesijný štruktúrovaný životopis (presný popis odbornej a riadiacej praxe v tvare  mesiac/rok od/do)
 • kópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2.vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovaného pracovného miesta,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi s presným popisom dátumov od/do.
 • „koncepcia zefektívnenia čerpania finančných prostriedkov z  fondov EÚ v Prešovskom samosprávnom kraji“ v rozsahu   maximálne 3 strán A4 alebo max. 5 slidov prezentácie v PowerPointe
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
 • písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma výberového konania

 •  ústna časť – prezentácia návrhu „koncepcie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ  v Prešovskom samosprávnom kraji“ v rozsahu maximálne 10 minút vrátane možnosti projektovej prezentácie (ak relevantné)
 • písomná časť – test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy a to najmä:
  • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 121/2022 Z. z. Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA Prešovského samosprávneho krajana roky 2021 – 2027

Forma odmeňovania

 • V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – osobný plát podľa § 7a.
 • Hrubá mzda od 2 000,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Vedúci Odboru EŠIF “ a to v termíne do 22.02.2024. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Spôsob uskutočnenia výberového konania:

 • Písomnou formou. Pre úspešné absolvovanie písomnej časti z vecne príslušnej agendy a legislatívy výberového konania je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov v teste.
 • Ústnou formou. Ústny pohovor pred minimálne 5 člennou výberovou komisiou, kde sú overované odborné, kvalifikačné a osobnostné predpoklady uchádzača. Uchádzač prezentuje svoj návrh koncepcie zefektívnenia čerpania finančných prostriedkov z  fondov EÚ v Prešovskom samosprávnom kraji.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Mgr. Jana Mašlejová, Oddelenie práce a miezd
 • tel.: +421 51 7081 146, 0911 055 409 
 • e-mail: jana.maslejova@psk.sk

***

V Prešove dňa 23. 01. 2024

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 23. 1. 2024

Aktualizované: 9. 7. 2024