Usmernenie zdravotných úkonov

Usmernenie pre uhrádzanie zdravotných úkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Prešovským samosprávnym krajom

Zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu uhrádzajú v rámci svojej pôsobnosti vyššie územné celky a obce.

Zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu uhrádzané VÚC

V zmysle § 81 písm. x) a s prihliadnutím na písm. b) ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) VÚC uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (v domove sociálnych služieb, v rehabilitačnom stredisku, v špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania).

Zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu uhrádzané obcou

V zmysle § 80 písm. u) a s prihliadnutím na písm. c) ods. 1 zákona o sociálnych službách obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, na opatrovateľskú službu a na prepravnú službu).

Je potrebné, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti lekárske nálezy vypracovávali ako prílohy k žiadosti o posúdenie odkázanosti, z ktorej je možná kontrola o ktorý druh sociálnej služby občan prejavuje záujem a teda, ktorému subjektu (VÚC, obec) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má faktúru zaslať.

Podmienky, postup a výška úhrady zdravotných úkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Prešovským samosprávnym krajom

Pod vyššie uvedenými zdravotnými úkonmi sa rozumie vypracovanie lekárskeho nálezu podľa prílohy č. 1 zákona NR SR č.  447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § 12 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené, Prešovský samosprávny kraj uhrádza lekárske nálezy pre výkon lekárskej posudkovej činnosti vypracované všeobecným lekárom resp. pediatrom (§ 49 zákona o sociálnych službách), ktoré budú kompletné a ktoré občan postúpi Prešovskému samosprávnemu kraju.

Faktúry za vypracovanie lekárskych nálezov je potrebné zasielať do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca za všetky vypracované lekárske nálezy v danom mesiaci na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 5043/2
080 01 Prešov

IČO: 37870475

K faktúre je potrebné doložiť zoznam fyzických osôb, ktorým bol v danom mesiaci vypracovaný lekársky nález

Vypracovanie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (v domove sociálnych služieb, v rehabilitačnom stredisku, v špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania) Prešovský samosprávny kraj uhrádza vo výške 6,97 EUR v zmysle Opatrenia MZ SR č. 07045-25/2008-OL, ktoré ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Publikované: 27. 6. 2023

Aktualizované: 27. 6. 2023