Voľba hlavného kontrolóra

V zmysle  §19 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo. 

Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samosprávy kraj, iného zamestnanca samosprávneho kraja. 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby na hlavného kontrolóra. 

Aktuálne

Vyhlásenie 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja uznesením č.338/2019 z 17. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 9.decembra 2019 a v súlade s ustanovením § 19a ods. 2,3 zákona  č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhIasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja na 10. februára 2020.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja musí spĺňať kvalifikačný predpoklad –  ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru.

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

Zastupiteľstvo PSK ustanovilo ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto:

 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja,
 • každý kandidát, ktorý splní podmienky aktívnej účasti voľby má právo v deň konania voľby vystúpiť v zastupiteľstve so svojím príspevkom v časovom rozsahu 5 minút.

Prihlášky

Zastupitel'stvo PSK ustanovilo náležitosti prihlášky nasledovne:

 • prihláška sa podáva v písomnej forme a musí obsahovať: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (e-mail, telefón),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja,
 • úradne overená fotokópia dokladu o požadovanom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registru trestov v súlade s § 19a zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v spojitosti s § 10 zákona č.330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  • štátne občianstvo,
  • pohlavie,
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
  • číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.

Termín ukončenia podávania prihlášok

24. januára 2020 do 14:30 hod.

Miesto podávania prihlášok

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Podateľňa, prízemie budovy

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Označenie obálky „Voľba hlavného kontrolóra PSK – neotvárať!“.

***

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda Prešovského samosprávneho kraja

Archív 

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023