Etika vo verejnom obstarávaní

PSK deklaruje za účelom zvýšenia a udržania transparentnosti zadávania zákaziek verejným obstarávateľom a zabezpečenia efektívneho vynakladania verejných prostriedkov v procese verejného obstarávania stanovenie a dodržiavanie etických noriem uvedených v dokumente „Etický kódex verejného obstarávania PSK“.

PSK dáva do pozornosti dokumenty vypracované ÚVOm, ktorých obsahom sú základné pravidlá správania sa záujemcu, uchádzača, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania.
Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.

Publikované: 8. 2. 2021

Aktualizované: 21. 7. 2023