Zákazky pre projekty IROP

Zadávanie zákazok v hodnote nad 5 000 EUR

Zákazky nad 5000 EUR, ktoré budú spolufinancované z fondov EFRR, ESF, KF, ENRF a programov EÚS

 

Výzvy na súťaž zverejní prijímateľ na svojom webovom sídle minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia).

Prijímateľ je povinný zdokumentovať toto zverejnenie hodnoverným spôsobom.

RO je povinný bližšie definovať spôsob, ktorým budú prijímatelia dokladovať toto zverejnenie. Pokiaľ prijímateľ preukázateľne nedisponuje vlastným webovým sídlom, výzvu zverejní na inom vhodnom webovom sídle, alebo v printových médiách.

 

Aktuálne ponuky – zákazky s nízkymi hodnotami

 

Archív – zákazky s nízkymi hodnotami

 

 

Publikované: 8. 2. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023