Návrh - VZN xx/2023 o určení sumy, spôsobu a platenia v zariadeniach sociálnych služieb

Materiál na pripomienkovanie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Zverejnený materiál na stiahnutie 

Formát PDF Návrh VZN na pripomienkovanie (PDF, 263 kB)

Doplňujúce informácie k zverejnenému materiálu

  • Dátum začiatku pripomienkového konania: 5.1.2023
  • Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14.1.2023

Pripomienky – doručenie

Pripomienky je možné zaslať či doručiť:

Poznámka

Vydávanie Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) upravuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Návrh VZN, o ktorom bude Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) rokovať, sa zverejňuje na úradnej tabuli PSK a na internetovej adrese PSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva PSK.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Úrade PSK.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 3 až § 8 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie 

Vyhodnotenie bude zverejnené priebežne počas pripomienkového konania.

Publikované: 11. 1. 2023