Petície

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií

Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK 

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií fyzických a právnických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji upravujú Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji boli vypracované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“)  a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej aj „zákon o petičnom práve“) v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z..

Tieto zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja boli schválené uznesením č. 240/2015 na 15. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 27. 10. 2015.

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji  v súlade so zákonom o sťažnostiach a zákonom o petičnom práve v znení neskorších predpisov upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností a postup pri podávaní a vybavovaní petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). 

Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na orgány PSK so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petícia).

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu (napr. zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 

Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti. 

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

Pri zhromažďovaní podpisov sa postupuje podľa § 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejme, aká petícia sa má podporiť podpismi, na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy. Osoby podávajúce petíciu musia pod jej text uviesť počet priložených podpisových hárkov a tieto sa musia priebežne číslovať.

Petičný výbor

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor

Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s organom verejnej správy. 

Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícií určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom verejnej správy.

Lehota na vybavenie služby

Hlavný kontrolór PSK po posúdení postúpi petíciu na prešetrenie vecne príslušnému odboru Úradu PSK. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, ÚHK PSK petíciu do 10 pracovných dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.

Ak vznikne spor o príslušnosť vybavenia petície, PSK ju postúpi na rozhodnutie Úradu vlády SR do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel. 

Ak petícia nemá náležitosti v zmysle ods. 1 tohto článku, PSK písomne vyzve do 10 pracovných dní od doručenia petície zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich

neodstránenia. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, PSK petíciu odloží.

Správne poplatky

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Útvar hlavného kontrolóra, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Elektronické podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom – prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky – elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.  Prostredníctvom e-služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára – petícia, petícia podaná petičným výborom  alebo doplnenie podania.

Oznámenia výsledkov vybavenia petície

Publikované: 27. 10. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023