Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov (uzávierka 07.06.2024 do 15:00 hod.)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

upratovačku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01. 07. 2024 do 30. 06. 2025
 • pracovný úväzok – 37,5 hod./týždenne

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle Vyhlášky č. 173/2023 MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, príloha č. 1 – Skupina odborov vzdelávania 53 zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, body 69 – 73

 • neustanovujú sa

Ďalšie potrebné požiadavky

 • komunikatívnosť,
 • flexibilnosť,
 • spoľahlivosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 07.06. 2024 do 15:00 hod..

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Adresa školy

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 911 170 184
 • e-mail: sekretariat@szspo.sk

Publikované: 27. 5. 2024

Aktualizované: 27. 5. 2024