Upratovačka, SOŠ technická, Humenné

Voľné pracovné miesto - Upratovačka, SOŠ technická, Humenné (15.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné prijme do pracovného pomeru 

upratovačku.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01. 08. 2024 do 31. 07. 2025 s možnosťou predĺženia

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity

Ďalšie požiadavky

 • spoľahlivosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 • 833,50 € brutto/mesačne

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe – mesiac/rok,
 • kópie dokladu o vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie“ posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 15. 07. 2024.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 335 223
 • e-mail: skola@sosthe.sk

Publikované: 2. 7. 2024

Aktualizované: 2. 7. 2024