Upratovačka, Hotelová akadémia, Humenné

Voľné pracovné miesto - Upratovačka, Hotelová akadémia, Humenné (17.04.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 066 01 Humenné, prijme do pracovného pomeru 

upratovačku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 1.5.2024
 • úväzok – 30 hod./týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • neustanovujú sa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 19. 04. 2024.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Hotelová akadémia
Štefánikova 28
066 01 Humenné

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 57 775 23 94
 • e-mail: skolahahe@gmail.com

Publikované: 15. 1. 2024

Aktualizované: 15. 4. 2024