Upratovačka, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

Voľné pracovné miesto - Upratovačka, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné (08.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné, prijme do pracovného pomeru 

upratovačku – 2 voľné pracovné pozície.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 1.8.2024 najdlhšie do 31.07.2025 so skúšobnou dobou 3 mesiace, s perspektívou zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú – od 01.08.2025
 • skrátený pracovný úväzok, 6h/denne od 13:30 do 19:30 hod.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • zodpovednosť a dôslednosť v upratovaní a udržiavaní vnútorných a vonkajších priestorov školy,
 • ústretovosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť a tímová práca,
 • pracovitosť,
 • samostatnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou, e-mailom alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 8. júla 2024.

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní telefonický  najneskôr 5 dní pred začatím pracovného pohovoru.

Adresa školy

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Komenského 4
066 01 Humenné

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 911 931 163, +421 57 775 38 26
 • e-mail: gymhum@gmail.com

Publikované: 27. 6. 2024

Aktualizované: 27. 6. 2024