Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Solivar z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31. 05. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na ukončenie nájmu majetku v k.ú. Solivar v nájme nájomcu – Veterán Šariš klub Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na  ukončenie  nájmu majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 16.04.2010

s nájomcom – občianske združenie Veterán Šariš klub Prešov, Záhradná 33, 080 01 Prešov, IČO: 37 941 402 na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Úradu PSK, uzatvorenej na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 37/2010 zo dňa 02.03.2010

kde predmetom nájmu je nehnuteľný majetok PSK prenajatý z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zapísaný na LV č. 3110, k.ú. Solivar a to:

 

  • pozemok: parcela registra C KN č. 1984 a výmere 719 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

  • stavba: múzeum s.č. 510 na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna pamiatka)

  • ťarchy: V 1270/2000 – Predkupné právo pre mesto Prešov

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00.

V Prešove 31. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024