Údržbár-Kurič - DSS v Sabinove

Voľné pracovné miesto - Údržbár-Kurič - DSS v Sabinove (uzávierka žiadostí: 27.05.2024)

Voľné pracovné miesto – informácia

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, prijme do pracovného pomeru

Údržbára-Kuriča

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok (s výhľadom na dobu neurčitú)
 • Dvojzmenná prevádzka
 • Nástup: 01.07.2024

Požadovaná kvalifikácia

 • Stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky

 • Platný kuričský preukaz – osvedčenie na obsluhu kotlov V. triedy
 • Vodičský preukaz sk. „B“
 • Znalosť práce s PC
 • Manuálna zručnosť
 • Technická gramotnosť
 • Analyzovanie a riešenie problémov
 • Zodpovednosť
 • Pracovitosť
 • Poriadkumilovnosť
 • Samostatnosť
 • Fyzická zdatnosť
 • Praktické myslenie
 • Pozitívny vzťah k zdravotne znevýhodneným občanom
 • Empatia
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – GDPR)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) v spojení s § 10 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom NR SR č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 2
 • Výška funkčného platu v závislosti od započítanej praxe – odpracovaných rokov
  • + osobné ohodnotenie
   • + príplatky za zmennosť
   • + príplatky za soboty, nedele

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 27.05.2024 do 12:00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2
083 01 Sabinov

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky. Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Sabinove si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024