Učiteľ/ka strednej odbornej školy so zameraním na strojárstvo/automobilovú techniku, Stredná odborná škola dopravná, Prešov

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka strednej odbornej školy so zameraním na strojárstvo/automobilovú techniku, Stredná odborná škola dopravná, Prešov (uzávierka 25.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej, Volgogradská 3, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku strednej odbornej školy so zameraním na strojárstvo/automobilovú techniku.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 1.9.2024 do 31.8.2025, po osvedčení možnosť predĺženia na dobu neurčitú
 • plný pracovný úväzok – 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijných programoch príslušného smeru

Ďalšie požiadavky

 • samostatnosť,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • prax v odbore výhodou

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 25. júna 2024 (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 27.06.2024.

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravná
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 772 33 16
 • e-mail: sekretariat@sosdop-po.vucpo.sk

Publikované: 18. 6. 2024

Aktualizované: 18. 6. 2024