Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry, SOŠ polytechnická, Humenné

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry, SOŠ polytechnická, Humenné (28.06.2024 do 10:00 hod.)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2025 so skúšobnou dobou 3 mesiace
 • čiastočný pracovný úväzok – 50%

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore.

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce s PC,
 • pracovitosť,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita,
 • samostatnosť,
 • spoľahlivosť,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe – mesiac/rok,
 • kópie dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte osobne, poštou v termíne do 28.06.2024 do 10:00 hod..

Výberové konanie sa uskutoční dňa 01.07.2024 o 08:30 hod.

Adresa školy

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 903 636 851
 • e-mail: riaditel@soshe.sk

Publikované: 21. 6. 2024

Aktualizované: 21. 6. 2024