Učiteľ/ka slovenského jazyka a akademických predmetov do Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka slovenského jazyka a akademických predmetov do Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť (14.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pre školský rok 2024/2025 na:

miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov do Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti v Maďarsku  

Výberové konania podľa zákona č. 552/2003 Z. z. – Výkon práce vo verejnom záujme

Všeobecné kritériá

 • zdravotná spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti učiteľa podľa § 16 zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 138/2019 Z. z.“);
 • bezúhonnosť podľa zákona č. 552/2003 Z. z.;
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadavky školy;
 • najmenej 5 rokov pracovnej činnosti učiteľa príslušných predmetov alebo aprobácie podľa  zákona č. 138/2019 Z. z.; 
 • organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC.

Špecifické kritériá

Jedno miesto učiteľa pre I. stupeň základnej školy 

 • vzdelanie podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 173/2023 Z. z., Príloha č. 1, 1. Diel, II. časť; 
 • skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 
 • skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov;
 • organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách;
 • digitálna gramotnosť a využívanie digitálnych kompetencií vo vyučovaní;
 • príprava žiakov na medzinárodné súťaže;
 • organizovanie a účasť na výletoch a škôl v prírode;  
 • aktívna spolupráca s členmi miestnej a celoštátnej slovenskej samosprávy.

Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov o pracovnú pozíciu

 • Prihláška do výberového konania;
 • Osobný dotazník;
 • Profesijný štruktúrovaný životopis;
 • Zoznam publikačnej činnosti;
 • Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške); 
 • Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné prehlásenie);
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 552/2003 Z. z..

Uchádzači sa do výberového konania prihlasujú výlučne elektronicky prostredníctvom vyplnenia prihlášky na stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty. Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 14. 07. 2024 do 23,59 h. Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené. Ďalšie informácie ohľadom výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne.

Publikované: 2. 7. 2024

Aktualizované: 2. 7. 2024