Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou (uzávierka 07.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3,  093 80 Vranov nad Topľou, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku ruského jazyka, najlepšie v kombinácii s ďalším aprobačným všeobecnovzdelávacím predmetom.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú bude uzatvorený od 01. 09. 2024 – so skúšobnou dobou,
 • 100%-ný  pracovný úväzok – 37,5 hodín týždenne.

Ponúkame:

 • prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej škole s veľmi šikovnými a tvorivými gymnazistami,
 • kolegiálne pracovné prostredie, otvorenú a priateľskú pracovnú klímu,
 • zmysluplnú prácu, ktorá prináša veľké možnosti sebarealizácie,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja…

Požadovaná kvalifikácia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného učiteľského študijného odboru – ruský jazyk s ďalším aprobačným všeobecnovzdelávacím predmetom

Ďalšie potrebné požiadavky

 • pozitívny vzťah k práci s mladými ľuďmi,
 • zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť,  spoľahlivosť,
 • tímovosť, otvorenosť, flexibilita, akceptovanie zmien,
 • angažovaný prístup k práci,
 • digitálna gramotnosť primeraná požiadavkám strednej školy,
 • pedagogická prax nie je nutná.

Forma odmeňovania

Platové ohodnotenie bude v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v závislosti od dĺžky praxe a atestácií  – podľa verejne prístupnej stupnice 6 – 9 platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme: plat sa určí podľa počtu odpracovaných rokov uchádzača a po predložení dokladov na stanovenie príplatkov za profesijný rozvoj, 1., resp. 2. atestáciu.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na mailovú alebo na korešpondenčnú adresu školy, alebo osobne doručte v termíne do 07.06.2024.

Vybraní uchádzači po splnení podmienok budú pozvaní na osobný pohovor.  

Adresa školy

Gymnázium Cyrila Daxnera
Ul. Dr. C. Daxnera 88/3
093 01 Vranov nad Topľou

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 917 131 068
 • e-mail: riaditel@gcd.sk

Publikované: 27. 5. 2024

Aktualizované: 27. 5. 2024