Učiteľ/ka ruského a anglického jazyka, Gymnázium, Poprad

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka ruského a anglického jazyka, Gymnázium, Poprad (15.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku ruského a anglického jazyka.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025.
 • čiastočný pracovný úväzok na 6 h/týždeň.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • zodpovednosť a dôslednosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť a tímová práca,
 • pracovitosť,
 • samostatnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 15.06. 2024.

Prosíme zasielať iba žiadosti s požadovanou aprobáciou anglický jazyk – chémia, resp. anglický jazyk – telesná výchova.

Vybraní uchádzači budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.

Adresa školy

Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 426 44 22
 • e-mail: skola@stary-gympel.sk

Publikované: 10. 6. 2024

Aktualizované: 10. 6. 2024