Učiteľ/ka odborných strojárskych predmetov, <strong>SOŠ technická, Poprad</strong>

Učiteľ/ka odborných strojárskych predmetov, SOŠ technická, Poprad (uzávierka 31.05.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných strojárskych predmetov.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer aj pre absolventa s nástupom od 02.09.2024, na dobu určitú do 31.08.2025 (možnosť predĺženia),
 • plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa inžinierske štúdium odborných strojárskych predmetov, doplňujúce pedagogické štúdium

Ďalšie potrebné požiadavky

 • ovládanie nástrojov CAD/CAM programov a aplikácií (AutoCAD, ProgeCAD, Solidworks, Surfcam, …),
 • znalosť tvorby technickej dokumentácie, výkresov, noriem STN, EN ISO, technologických postupov,
 • znalosť automatizovaných systémov prvkov robotiky a riadenia robotov,
 • zvárací kurz – vítaný, znalosť anglického jazyka min. B1 –  B2,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom jazyku

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie“ doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu milackova@sostpoprad.sk najneskôr do 31. mája 2024.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 78 80 811, +421 915 573 083
 • e-mail: zastupca@sostpoprad.sk, milackova@sostpoprad.sk

Publikované: 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024