Učiteľ/ka odborných predmetov so zameraním na potravinárstvo, SOŠ obchodu a služieb, Humenné

Učiteľ/ka odborných predmetov so zameraním na potravinárstvo, SOŠ obchodu a služieb, Humenné (uzávierka 28.06.2024 do 12:00 hod.)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných predmetov so zameraním na potravinárstvo.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas MD/RP, najdlhšie do 31.08.2025 so skúšobnou dobou 3 mesiace
 • od 01.09.2024 do 31.08.2025
 • plný pracovný úväzok – 37,5 hod./22 hodín/týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore + DPŠ

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce s PC (balík programu Microsoft Office)
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a samostatnosť
 • schopnosť zavádzať do vyučovacieho procesu inovatívne metódy.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, e-mailom alebo poštou do 28.06.2024 do 12:00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02.07.2024 o 10.00 hod. v administratívnej budove SOŠ OaS, 1. posch., Mierová 1973/79, Humenné (pri LIDL-i).

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

Adresa školy

SOŠ obchodu a služieb
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 915 869 094, +421 915 795 226
 • e-mail: personalne.sosoas@gmail.com

Publikované: 20. 6. 2024

Aktualizované: 20. 6. 2024