Učiteľ/ka odborných predmetov - odbor praktická sestra, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Učiteľ/ka odborných predmetov v študijnom odbore praktická sestra, Stredná zdravotnícka škola, Prešov (uzávierka 24.05.2024 do 15:00 hod.)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných predmetov v študijnom odbore praktická sestra.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – pracovná zmluva – od 01.09. 2024 – 31. 08. 2025,
 • celý 100 % pracovný úväzok alebo skrátený pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle Vyhlášky č. 173/2023 MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, príloha č. 1 – Skupina odborov vzdelávania 53 zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, body 69 – 73

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo študijnom programe, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) – (nie je povinné do nástupu do pracovného pomeru) a minimálne 2 roky odbornej praxe v odbore
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania – sestra – II stupeň v študijnom programe ošetrovateľstvo; starostlivosť o chorých – pedagogika; starostlivosť o chorých – psychológia; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov; pedagogika – ošetrovateľstvo; učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru na strednej zdravotníckej škole; ošetrovateľstvo a rehabilitácia;

Ďalšie potrebné požiadavky

 • komunikatívnosť,
 • flexibilnosť,
 • znalosť práce s PC

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 24. mája 2024 do 15:00 hod.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Adresa školy

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 911 170 184
 • e-mail: sekretariat@szspo.sk

Publikované: 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024