Učiteľ/ka odborných predmetov - obuvník, Spojená škola, Bardejov

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka odborných predmetov - obuvník, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 20.02.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Spojenej školy, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru 

 • učiteľa odborných predmetov  pre učebný odbor obuvník

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od  1.9.2024 do 31.8.2025, s možnosťou predĺženia
 • plný pracovný úväzok  37,5 hodín / týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme,
 • flexibilita,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • znalosť práce s PC.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie – učiteľ – obuvník“  je potrebné doručiť osobne, alebo poslať na adresu školy v termíne do 20.02.2024 (platí dátum fyzickej prítomnosti na škole).

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01  Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 48 80 151,  +421 54 48 80 152
 • e-mail: sekretariat@spojenabj.sk

Publikované: 15. 1. 2024

Aktualizované: 6. 2. 2024