Učiteľ/ka odborných predmetov - marketingový pracovník, SOŠ hotelová Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka odborných predmetov - marketingový pracovník, SOŠ hotelová Horný Smokovec, Vysoké Tatry (20.07.2024 do 10:00 hod.)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 17026, 062 01 Vysoké Tatry, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných predmetov – administratívny marketingový pracovník.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu dobu určitú od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2024
 • kombinovaný pracovný úväzok 50% učiteľ odborných predmetov/50 % marketingový pracovník

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru,
 • aprobácia pre vyučovanie odborných predmetov

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce s PC a IKT,
 • znalosť účtovných, rezervačných a gastronomických systémov,
 • komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť a spoľahlivosť,
 • proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológií do vyučovacieho procesu,
 • analytické a logické myslenie,
 • skúsenosti s tvorbou príspevkov a správou reklamných kampaní na sociálnych sieťach,
 • schopnosť tvoriť kreatívne marketingové nápady a nadčasové riešenia,
 • kreatívne myslenie, grafické a estetické cítenie,
 • skúsenosti s úpravou fotografií v niektorom z grafických programov,
 • skúsenosti s vytváraním prezentácií v PowerPoint,
 • samostatnosť, proaktívny prístup, flexibilita, komunikačné zručnosti,
 • dobrá orientácia v internetovom prostredí,
 • vodičský preukaz a skúsenosti s vedením motorového vozidla.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 20. 7. 2024 do 10.00 hod.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.

Adresa školy

SOŠ hotelová
Horný Smokovec 17026

062 01 Vysoké Tatry

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 903 642 332
 • e-mail: sosvt.hudacek@gmail.com

Publikované: 10. 7. 2024

Aktualizované: 10. 7. 2024