Učiteľ/ka odborných predmetov elektrotechnického, stavebného a strojárskeho zamerania, Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov

Voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka odborných predmetov elektrotechnického, stavebného a strojárskeho zamerania, Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka 19.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných predmetov elektrotechnického, stavebného a strojárskeho zamerania.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01. 09. 2024 do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 • plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie potrebné požiadavky

 • znalosť práce s PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy v termíne do 19. júna 2024.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola J. Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 486 19 50
 • e-mail: ssjhbj@slovanet.sk

Publikované: 10. 6. 2024

Aktualizované: 10. 6. 2024