Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník

Učiteľ/ka odborných predmetov v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník (uzávierka 28.05.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných predmetov v odbore doprava.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – 1.9.2024 – 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 • plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie potrebné požiadavky

 • práca s PC,
 • komunikatívnosť, flexibilita,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • pedagogická prax   v oblasti dopravy vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné  doručiť poštou, mailom alebo osobne na adresu školy v termíne do 28.05.2024.

Uchádzači  budú  pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 907 940 406
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk

Publikované: 17. 5. 2024

Aktualizované: 17. 5. 2024