Učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov, Spojená škola, Sabinov

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov, Spojená škola, Sabinov (uzávierka 21.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, SNP 16, 083 01 Sabinov prijme do pracovného pomeru 

 • učiteľa/ku odborných elektrotechnických predmetov.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01. 09. 2024 – 31. 08. 2025 (možnosť predĺženia na dobu neurčitú),
 • plný pracovný úväzok –37,5 hod./týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikáciav zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • samostatnosť,
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • výhodou je prax v odbore a doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom v termíne do 21. júna 2024.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola
SNP 16
083 01  Sabinov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 488 01 00
 • e-mail: skola@spojenaskolasabinov.sk

Publikované: 10. 6. 2024

Aktualizované: 10. 6. 2024