Učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov, Spojená škola, Prešov

Učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov, Spojená škola, Prešov (uzávierka 31.05.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných elektrotechnických predmetov so zameraním na počítačové siete.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025 – s možnosťou predĺženia
 • plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ďalšie potrebné požiadavky

 • znalosť práce na PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 31. mája 2024.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Uchádzač, ktorý nepredloží všetky požadované doklady v určenom termíne, nebude zaradený do výberového konania.

Adresa školy

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 903 568 293
 • e-mail: info@spojenaskola.sk

Publikované: 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024