Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov a účtovníctva, Spojená škola, Čaklov

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov a účtovníctva, Spojená škola, Čaklov (15.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Spojenej školy, 094 35, Čaklov 249, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných ekonomických predmetov a účtovníctva.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu neurčitú so skúšobnou dobou – od 1. septembra 2024
 • plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného študijného odboru, DPŠ

Ďalšie požiadavky

 • pozitívny vzťah k práci,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • digitálna gramotnosť,
 • pedagogická prax nie je nutná

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 15. 07. 2024.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola
Čaklov 249
094 35 Čaklov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 907 935 015
 • e-mail: riaditel@ss-caklov.vucpo.sk

Publikované: 2. 7. 2024

Aktualizované: 2. 7. 2024