Učiteľ/ka elektrotechniky, SPŠ strojnícka, Prešov

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka elektrotechniky, SPŠ strojnícka, Prešov (31.05.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku elektrotechniky.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 08. 2025
 • plný (37,5 hod/týždenne), prípadne čiastočný prac. úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • Odborné vedomosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a priemyselnej informatiky,
 • Znalosť v oblasti návrhu a výroby DPS (Eagle), simulácie elektronických obvodov (Multisim) a programovania mikrokontrolérov (arduino, BBC micro:bit),
 • Znalosť programovania PLC v Siemens TIA Portál,
 • Flexibilita,
 • Spoľahlivosť,
 • Zodpovednosť,
 • Komunikatívnosť,
 • Doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 31.05.2024.

O termíne a mieste výberového pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
080 04 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 771 21 96
 • e-mail: sekretariat@spspo.sk

Publikované: 16. 5. 2024

Aktualizované: 16. 5. 2024