Učiteľ/ka dejepisu, Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov

Učiteľ/ka dejepisu, Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov (uzávierka 12.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku dejepisu v kombinácii s iným všeobecno-vzdelávacím predmetom.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú od 01. 09. 2024
 • plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

Ďalšie potrebné požiadavky

 • znalosť práce na PC,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie ukrajinského jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • zodpovednosť,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 12. júla 2024.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4

080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 758 17 86, +421 51 758 17 85, +421 903 179 264
 • e-mail: riaditel@sstspo.sk

Publikované: 2. 7. 2024

Aktualizované: 2. 7. 2024