Učiteľ/ka chémie - biológie, Spojená škola, Bardejov

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka chémie - biológie, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 20.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Spojenej školy, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru 

 • učiteľa/ chémie – biológie.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od  1.9.2024 na zastupovanie počas MD   
 •    plný pracovný úväzok  

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme,
 • flexibilita,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • znalosť práce s PC.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie – učiteľ chémie – biológie“  je potrebné doručiť osobne, alebo poslať na adresu školy v termíne do 20.06.2024 /platí dátum fyzickej prítomnosti na škole/.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01  Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 48 80 151,  +421 54 48 80 152
 • e-mail: sekretariat@spojenabj.sk

Publikované: 10. 6. 2024

Aktualizované: 10. 6. 2024