Spoznávame kraj

Základné údaje o kraji

Základné informácie o kraji k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky):

 • Rozloha: 8 973 km2
 • Počet obyvateľov: 825 022
 • Hustota obyvateľstva na 1 km2: 91,88 obyv./km2
 • Počet okresov: 13
 • Počet obcí: 665 
 • z toho počet miest: 23
 • Sídlo kraja: Prešov (175 038 obyvateľov okresu)
 • Podiel mestského obyvateľstva (%): 47
 • Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (tis. osôb): 398
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 17,97
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 68,15
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 13,88
 • Priemerný vek (roky): 38,59

Publikácie na stiahnutie

Prešovský samosprávny kraj (PSK)

Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 973 km2, zaberá 18,3 % rozlohy štátu, pričom rozlohou je po Banskobystrickom kraji druhým najväčším krajom na Slovensku. Dlhá severná hranica predstavuje štátnu hranicu s Poľskom. Na východe hraničí kraj s Ukrajinou, na juhu s Košickým krajom, na juhozápade, na malom úseku, susedí s Banskobystrickým krajom a na západe so Žilinským krajom. Najsevernejší bod kraja sa nachádza v katastri obce Becherov, najjužnejší v obci Sečovská Polianka, najzápadnejší v obci Vysoké Tatry a najvýchodnejší bod, ktorý je zároveň najvýchodnejším bodom Slovenska, sa nachádza v obci Nová Sedlica.

Väčšina územia kraja je hornatou krajinou s bohatou a špecifickou kultúrno – historickou tradíciou a rekreačným potenciálom. Hornatosť kraja je však zároveň nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj vnútroštátnych dopravno – komunikačných väzieb.

Administratívne sa Prešovský kraj delí na 13 okresov:

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Prešov
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou

V Prešovskom kraji je 665 obcí, z toho má 23 štatút mesta.

Počtom obyvateľov si drží Prešovský kraj celoslovenský primát. Hustota zaľudnenia v kraji je druhá najnižšia spomedzi všetkých krajov Slovenska. V mestách žije takmer 50 % obyvateľov kraja. Sídlom kraja je tretie najväčšie mesto Slovenska, Prešov (88 680 obyvateľov).

Prešovský kraj má viac ako 68 % obyvateľov v produktívnom a takmer 18 % obyvateľov v predproduktívnom veku. Priemerný vek obyvateľov Prešovského kraja predstavuje 38,59 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných je 11,7 % obyvateľov kraja.

Regionálny hrubý domáci produkt medziročne narastá, no jeho výška je stále hlboko pod priemerom EÚ. Najvýznamnejšie odvetvie hospodárstva predstavuje obchodná činnosť. Jej podiel na celkových tržbách kraja je najvyšší. Obchodu sa v kraji venuje najviac podnikateľských subjektov. Ďalšími významnými odvetviami hospodárstva je priemyselná výroba a stavebná produkcia. Vzhľadom na potenciál, ktorý má tento región v oblasti cestovného ruchu, máme veľké rezervy v oblasti poskytovania hotelových a reštauračných služieb. Veľkou výhodou priemyslu v kraji je jeho diverzifikácia. Medzi najdôležitejšie priemyselné odvetvia patria drevospracujúci priemysel, ektrotechnický, chemický, textilný a odevný, strojársky a potravinársky priemysel.

Prešovský kraj je prihraničným regiónom. Z hľadiska geografickej polohy ho to predurčuje na rozvíjanie vzťahov a medzinárodnej spolupráce so svojimi susedmi. Z hľadiska dopravnej polohy má významné postavenie pre celé východné Slovensko, najmä pre styk so svojimi susedmi, a to v cestnej aj železničnej doprave. Územím kraja prechádza medzinárodná komunikácia E 50 v smere západ – východ z Českej republiky na Ukrajinu. Dôležitý je diaľničný úsek D 1 Prešov – Košice s postupným prepojením smerom na západ cez vybudovaný tunel Branisko. Prešovským krajom prechádza železničná magistrála z Českej republiky cez Žilinu do Košíc smerom na ukrajinské hranice. Významná je aj trať pretínajúca celé východné Slovensko od juhu na sever, ktorá smeruje z Maďarska cez Prešov a Orlov až do Poľska. Popradské letisko, ako najvyššie položené medzinárodné letisko v strednej Európe (718 m n. m.), spája celý región s viacerými svetovými destináciami.

Publikované: 14. 11. 2022

Aktualizované: 10. 2. 2023