Sestra - Centrum sociálnych služieb Zátišie, Snina

Voľné pracovné miesto - Sestra, CSS Zátišie, Snina (uzávierka žiadostí 31.7.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Centrum sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. Armády 1594/5, 069 01 Snina, prijme do pracovného pomeru

Sestru

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú/neurčitú
 • Plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa so špecializáciou:

 • v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva,
 • v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť práce s PC
 • Znalosť zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)
 • Znalosť zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. (zákon o zdravotnej starostlivosti)
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysokoškolský diplom)
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) v spojení s § 10 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 5
 • Ohodnotenie podľa započítaných rokov praxe + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 31.7.2024 do 15:00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Zátišie
Ul. Čsl. Armády 1594/5
069 01 Snina

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ Centra sociálnych služieb Zátišie si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 25. 6. 2024

Aktualizované: 25. 6. 2024