Samostatný odborný pracovník - Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný pracovník - Hvezdáreň a planetárium v Prešove (uzávierka žiadostí 16.8.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Hvezdárne a planetária v Prešove, Dilongova 31, 080 01 Prešov prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu:
Samostatný odborný pracovník

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu neurčitú s nástupom od 1.9.2024
 • 37,5 hodinový ustanovený pracovný čas, plný pracovný úväzok
 • pracovná doba: pružná

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie I. resp. II. stupňa v odbore astronómia (prírodné vedy), príp.
 • stredoškolské vzdelanie (absolventi gymnázia) s požiadavkou na absolvovanie dvojročného pomaturitného štúdia astronómie

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC,
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • flexibilita, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje      v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Forma odmeňovania

 • v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 5 – 7 v závislosti od vzdelania a platový stupeň podľa odbornej praxe
 • V závislosti od dosiahnutého vzdelania výška hrubej mzdy od 881,50 Eur + zvýšenie platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 16.8.2024 do 14.00 hod. (po termíne informácie telefonicky, príp. e-mailom).

Adresa podania

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 31
080 01  Prešov
E-mail: ekonom@astropresov.sk

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Riaditeľ Hvezdárne a planetária v Prešove si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch


Publikované: 10. 6. 2024

Aktualizované: 13. 6. 2024