Rozpočtár - Centrum podpory PSK

Voľné pracovné miesto - Rozpočtár pre Centrum podpory PSK (uzávierka žiadostí do 8.4.2024) - opakované

Voľné pracovné miesto – informácia

Poverený riaditeľ Centra podpory PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

Rozpočtára

Pracovné podmienky

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú,
 • Pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr
 • Počet obsadzovaných pozícií – min. 2

Požadovaná kvalifikácia

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti účtovníctva, rozpočtu verejnej správy pri vysokoškolskom vzdelaní
 • minimálne 7 rokov praxe v oblasti účtovníctva, rozpočtu verejnej správy pri stredoškolskom vzdelaní

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a spôsobilosti na právne úkony na obsadzovanú pozíciu,
 • zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • aktívny prístup k riešeniu úloh,
 • logické myslenie,
 • spoľahlivosť a flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • zvládanie stresových situácií.

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť legislatívnych predpisov v oblasti podvojného účtovníctva, fakturácie,
 • Znalosť účtovnej osnovy a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42,
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Dobrá znalosť nástrojov MS Office, predovšetkým Excel a Word,
 • Znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií vítaná.

Náplň práce

 • usmerňovanie spracovávania ročnej účtovnej uzávierky ako podklad pre záverečný účet, zabezpečovanie včasného zostavenia účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení a čerpaní rozpočtu,
 • koordinačná činnosť zahŕňajúca agendy finančného účtovníctva,
 • vykonávanie ekonomických rozborov, sledovanie vývoja ekonomických ukazovateľov vrátane vypracovania návrhov na opatrenia,
 • overovanie dodržiavania kontroly vecnej i formálnej správnosti účtovných dokladov zabezpečovanie správneho vedenia zúčtovaných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane zúčtovania so štátnym rozpočtom,
 • zostavovanie rozpočtov OvZP, zapracovane zmien a sledovanie čerpania,
 • zostavovanie rozpočtových rozborov podľa platnej rozpočtovej skladby,
 • spolupráca pri príprave rozpisu rozpočtu investičných a neinvestičných výdavkov,
 • vystavovanie dokladov na čerpanie finančných prostriedkov,
 • komplexné riešenie a usmerňovanie financovania a rozpočtovania v OvZP vo väzbe na zákon o rozpočtových pravidlách,
 • vypracovanie vnútroorganizačných pravidiel  a opatrení v oblasti rozpočtovania a financovania,
 • analýza hospodárenia a príprava návrhov na krytie v rozpočte nezabezpečených úloh a predloženie požiadaviek na ústredný orgán za účelom riešenia vzniknutej situácie,
 • sledovanie zostatkov na účtoch, výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej  kontroly na mieste.

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • Kópie nasledujúcich  dokladov o vzdelaní (1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) v spojení s § 10 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

 • Funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 6, stupeň podľa uznanej praxe.
 • Hrubá mzda od 1 400,00 eur.

Termín podania žiadosti

Žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja na adrese podania:

 • v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Rozpočtár pre Centrum podpory PSK“ a to v termíne do 8.4.2024,
 • a dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Centrum podpory PSK
Ing. Peter Makara
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňanú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: Ing. Peter Makara

 • tel.: +421 51/7081 201
 • mobil: +421 915 870 255
 • e-mail: peter.makara@psk.sk

Publikované: 14. 2. 2024

Aktualizované: 11. 3. 2024