Rozpočet PSK za rok 2015

Schválený Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja  za rok 2015

Záverečný účet PSK za rok 2015 schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom  17. zasadnutí dňa 25. apríla 2016 uznesením č. 322/2016.

Návrh

Návrh rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na svojom 8. zasadnutí dňa 9. decembra 2014 Uznesením č. 125/2014.

Záverečný účet

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj po ukončení rozpočtového roka je povinný súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. zo samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa auditora (PDF – 7,44 kB) tvorí prílohu materiálu pod č. 1.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSKsprávu o hospodárení za rok 2015 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočturekapituláciu príjmovvýdavkov a výsledok hospodáreniaaktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, údaje o hospodárení organizácií, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2015 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Návrh záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie

Jednotlivé časti materiálu

Prílohy

Ďalšie materiály

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023