Rozpočet 2018

Schválený Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja  za rok 2018

Záverečný účet PSK za rok 2018 schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom  13. zasadnutí dňa 13. mája 2019.

Návrh

Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na svojom 29. zasadnutí dňa 16. októbra 2017 uznesením č. 592/2017.

Úpravy

Úpravy rozpočtu PSK na rok 2018 boli prerokované a schválené Zastupiteľstvom PSK.

Záverečný účet

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj po ukončení rozpočtového roka je povinný súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa auditora tvorí prílohu materiálu č. 1.

členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, údaje o hospodárení organizácií, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Návrh záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v stanovenej lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie

Materiál vrátane príloh

Materiál je zverejnený aj prostredníctvom elektronickej služby Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC (Záverečný účet PSK – schválený návrh) 

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023